| ASTRAGAZ TECHNIKA GRZEWCZA I GAZOWA | +48 500 770 333 | biuro@astragaz.pl |   Licznik odwiedzin:

+48 500 770 333

biuro@astragaz.pl

ul. Mostowa 2

50-201 Wrocław

Pon - Sob 8.00 - 20.00

Zapraszamy!

Próba Gazowa

ASTRAGAZ - TECHNIKA GRZEWCZA I GAZOWA

PRÓBA GAZOWA PRÓBA SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ

Wykonujemy usługę "główna próba gazowa" we wszystkich obiektach. mieszkaniach, domach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, w lokalach użytkowych i magazynach.


Posiadamy ważne świadectwo legalizacji manometrów użytych do przeprowadzenia głównej próby gazowej.

Posiadamy ważne Świadectwo kwalifikacyjne I II i III grupyw zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno - pomiarowym, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji i Dozoru.

Uwaga! Główna Próba Gazowa ma ważność 6 miesięcy.


proba
proba
Firma ASTRAGAZ gwarantuje wykonywanie prac na najwyższym poziomie i zadowolenie naszych klientów. Sprawdź profesjonalne usługi gazowe, hydrauliczne lub inne. Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Aktualne rozporządzenie Ministra dotyczace wykonania głównej próby szczelności

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836) uaktualnione o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Rozdział 13
Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych

 • § 43. Instalacja gazowa powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowych, zgodnego z warunkami założonymi w projekcie tej instalacji.
 • § 44.
  1. W przypadku:
 • 1) wykonania nowej instalacji gazowej,
 • 2) jej przebudowy lub remontu,
 • 3) wyłączenia jej z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy - należy przed przekazaniem jej do użytkowania przeprowadzić główną próbę szczelności.
 • 2. Główną próbę szczelności przeprowadza się odrębne dla części instalacji przed gazomierzami oraz odrębnie dla pozostałej części instalacji z pominięciem gazomierzy.
 • 3. Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników gazu.
 • 4. Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji.
 • 5. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:
 • 1) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 MPa,
 • 2) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa.
 • 6. Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa.
 • 7. Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.
 • 8. Z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.
 • § 45.
  W przypadku gdy instalacja gazowa nie została napełniona gazem w okresie 6 miesięcy od daty przeprowadzenia głównej próby szczelności – próbę te należy przeprowadzić ponownie.
 • § 46.
  Do obowiązków właściciela budynku w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego instalacji gazowej należy:
 • 1) zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem głównej próby szczelności,
 • 2) zapewnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzoru nad wykonawstwem usług związanych z realizacja zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach,
 • 3) w przypadku stwierdzenia w toku kontroli okresowej występowania zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników – wyłączenie z użytkowania instalacji lub jej części,
 • 4) występowanie do dostawcy gazu w przypadku konieczności jej napełnienia gazem,
 • 5) zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy,
 • 6) w przypadku wystąpienia ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lokali – przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji,
 • 7) zawiadamianie dostawcy gazu w każdym przypadku stwierdzenia uszkodzenia szafki, w której umieszczono kurek główny gazowy.
 • § 47.
  Stan technicznej sprawności instalacji gazowej w budynku powinien być kontrolowany równocześnie z kontrolą stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych.

ASTRAGAZ WROCŁAW TECHNIKA GRZEWCZA I GAZOWA tel. +48 500 770 333Przewiń do góry strony