| ASTRAGAZ TECHNIKA GRZEWCZA I GAZOWA | +48 500 770 333 | biuro@astragaz.pl |   Licznik odwiedzin:

+48 500 770 333

biuro@astragaz.pl

ul. Mostowa 2

50-201 Wrocław

Pon - Sob 8.00 - 20.00

Zapraszamy!

Wykrywanie nieszczelności gazowych

ASTRAGAZ - TECHNIKA GRZEWCZA I GAZOWA

WYKRYWANIE NIESZCZELNOŚCI GAZOWYCH

SPRAWDZANIE WYCIEKÓW GAZU POMIARY SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ


Posiadamy ważne świadectwo legalizacji manometrów użytych do przeprowadzenia głównej próby gazowej.


Posiadamy ważne Świadectwo kwalifikacyjne I II i III grupyw zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno - pomiarowym, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji i Dozoru.

 • Wykrywamy nieszczelność instalacji gazowej w budynkach, mieszkaniach, domach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych na całej instalacji gazowej wraz z podłączonymi urządzeniami odbiornikami gazu.
 • Posiadamy ważny atest - świadectwo legalizacji detektorów - eksplometrów gazu użytych do sprawdzania nieszczelności-wycieków gazu.
 • Posiadamy ważne Świadectwa kwalifikacyjne I , II i III grupy w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji i Dozoru, a w szczególności do wykonywania kontroli szczelności gazu i głównej próby gazowej.

Instalacja gazowa, ze względu na potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa jej użytkowników oraz straty w przypadku ewentualnej awarii, wymaga szczególnego traktowania w odróżnieniu np. od instalacji elektrycznej, wodociągowej czy kanalizacyjnej. Awaria instalacji gazowej może spowodować wypadki śmiertelne mieszkańców, a w skrajnych przypadkach zawalenie się budynku lub jego części w przeciwieństwie do awarii innych instalacji, które z reguły nie powodują tak znacznych strat np. awaria instalacji wodociągowej powoduje jedynie zalanie mieszkań lub piwnic, a więc konsekwencje nieporównywalnie mniejsze.

Wynika stąd konieczność przeprowadzania okresowych corocznych kontroli eksploatowanych instalacji gazowych. Okresowa kontrola roczna obejmuje przede wszystkim sprawdzenie:

 1. Kurków głównych,
 2. Odcinków instalacji na poziomie piwnic, pionów gazowych,
 3. Odcinków instalacji od gazomierzy do urządzeń gazowych,
 4. Urządzeń gazowych,
 5. Podłączeń urządzeń gazowych do kanałów spalinowych i stanu technicznego tych ·kanałów,
 6. Szczelności przewodów instalacji gazowych,
 7. Prawidłowości doboru średnic przewodów instalacji gazowych.
Przy kontroli urządzeń standardowych, jakimi są kuchnie gazowe i grzejniki wody przepływowej szczególną uwagę zwracamy na stan techniczny palników gazowych, ich szczelność i sprawność funkcjonalną, gwarantującą bezpieczną obsługę. Z każdej okresowej kontroli instalacji gazowej zarówno rocznej, jak i pięcioletniej, należy sporządzić protokoły pokontrolne, które muszą być przechowywane przez właściciela lub zarządcę obiektu do wglądu Państwowego Inspektoratu Budowlanego.

 1. Zakres prac konserwacyjno-remontowych obejmuje coroczne przeglądy instalacji gazowej,
 2. Z przeprowadzonego przeglądu sporządzany jest protokół,
 3. W wyniku kontroli okresowej określana jest kolejność wykonywania robót naprawczych oraz terminy ich zakończenia.
 4. Protokół kontroli okresowej rejestrowany jest w książce obiektu budowlanego,
 5. W przypadku wykrycia u indywidualnego odbiorcy nieszczelności, za wyjątkiem nieszczelności na gazomierzu, przeprowadza się eksploatacyjną próbę szczelności.

Wykaz norm i rozporządzeń stanowiących podstawy prawne i techniczne przy wykonywaniu kontroli instalacji gazowych:
 1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 04.07.1994 r (Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 10 poz. 46 z dnia 08.02.1995 r. z późniejszymi zmianami).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z dnia 9 września 1999 r.)
 4. PN – 87/M – 35350 – Kotły grzewcze niskotemperaturowe gazowe. Wymagania i badania.

Zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r. (Dz.U. nr 89 poz. 414), rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 10 poz. 46 z dnia 08.02.1995 r. z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z dnia 9 września 1999 r.)


ASTRAGAZ WROCŁAW TECHNIKA GRZEWCZA I GAZOWA tel. +48 500 770 333Przewiń do góry strony